Image

ระบบบริการข้อมูลเพื่อการเกษตรอัจฉริยะบนพื้นที่สูง

        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการขับเคลื่อนให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน เป็นโครงการ Quick Win ในปี พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงได้พัฒนาระบบบริการข้อมูลเพื่อการเกษตรอัจฉริยะบนพื้นที่สูง โดยการนำฐานข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่สถาบันได้จัดเก็บไว้มาแสดงผลทางเว็บไซต์เพื่อให้บริการแก่ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ รวมถึงเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์และข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการทำเกษตรให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

        พื้นที่สูงของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสภาพภูมิอากาศที่มีความแตกต่างกันมากตามลักษณะตำแหน่งที่ตั้งในทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความเหมาะสมของการส่งเสริมและการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง การศึกษาสถิติข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ โดยอาศัยเทคนิคทางสถิติเพื่อพยากรณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการวางแผนการตัดสินใจ และการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการเกษตร หรือเพื่อหาช่วงเวลาในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศเฉพาะฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการใช้น้ำของพืชบนพื้นที่สูงด้วย

        สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและติดตั้งเครื่องมือตรวจสภาพภูมิอากาศเพื่อเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ดำเนินงานของสถาบัน ข้อมูลที่จัดเก็บได้แก่ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วและทิศทางลม และเริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2552 และในปี 2561 ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในบางพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลความชื้นในดินและความเข้มแสง และในปี 2563 มีแผนที่จะปรับปรุงอุปกรณ์ให้รองรับการส่งข้อมูลผ่านระบบสัญญาณ 3G/4G เพื่อให้มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น

Image
Image
Image