อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุณหภูมิอากาศ
ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
อุณหภูมิน้ำค้าง

ความหมายของสี (หน่วยวัด: ppm)
ความเข้มข้นฝุ่นละออง
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
PM 2.5
0 - 25
26 - 37
38 - 50
51 - 90
91 ขึ้นไป
PM 10
0 - 50
51 - 80
81 - 120
121 - 180
181 ขึ้นไป