Image

ข่าวสารภูมิอากาศบนพื้นที่สูง

สภาพอากาศทั่วไปบนพื้นที่สูง

สถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง

ระบบบริการข้อมูลเพื่อการเกษตรอัจฉริยะบนพื้นที่สูง


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการขับเคลื่อนให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน
เป็นโครงการ Quick Win ในปี พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
จึงได้พัฒนาระบบบริการข้อมูลเพื่อการเกษตรอัจฉริยะบนพื้นที่สูง
หรือ Meteorological Highland for Smart Agriculture System (MEHigh)

Read More